Vilkår

 1. GENERELT 1.1 Denne Avtalen gjelder Kundens bruk av Leverandørens ubemannede og selvbetjente fyllestasjoner ved bruk av kundekort utstedt av Leverandøren til kjøp av produktene nevnt i klausul 2.1 («Kundekort»).  1.2 Der annet ikke er avtalt gjelder reglene i Lov om kjøp 13. mai 1988 nr. 27 (kjøpsloven).
 2. OMFANG OG INNHOLD 2.1 Avtalen omfatter bruk av Kundekort til kjøp av følgende produkter («Produktene»): Bensin og Diesel
 3. BRUK AV FYLLESTASJONER 3.1 Kunden bekrefter herved å ha fått opplæring i bruk av kortautomater og fyllingsautomater på fyllestasjonene samt opplæring i de øvrige prosedyrer knyttet til bruk av fyllestasjonene som er nødvendig for at Kunden skal kunne benytte Kundekortet og fyllestasjonen på en sikker og trygg måte. 3.2 Kunden bekrefter videre å ha fått opplæring i de nødprosedyrer knyttet til bruk av Kundekort og  fyllestasjonene som er nødvendig for at Kunden skal kunne håndtere en eventuell nødsituasjon som måtte oppstå i forbindelse med bruk av fyllestasjonene på en sikker og trygg måte.
 4. KREDITT 4.1 Ved bruk av Kundekort innvilges Kunden herved 10 dager kreditt ved kjøp av Produktene på Leverandørens fyllestasjoner.   4.2 Leverandøren kan etter eget fritt skjønn innskrenke kredittbeløpet og/eller kredittiden og/eller stoppe kreditten. 4.3 Ved utstedelse av Kundekort påløper det et engangsgebyr på NOK 100,- + mva. Videre påløper det et fakturagebyr på NOK 75,- + mva per faktura.
 5. MISBRUK AV KORT 5.1 Misbruk av Kundekort er Kunden sitt ansvar og Kunden skal hefte fullt ut overfor Leverandøren i henhold til denne Avtalen uavhengig av om Kundekortet har vært misbrukt. Dette gjelder også når Kundekortet er kommet på avveie og/eller brukt av en tredjemann eller på annen måte brukt i strid med Kundens ønske eller uten Kundens samtykke.
 6. KUNDENS BETALINGSMISLIGHOLD 6.1 Dersom en faktura ikke betales innen betalingsfristen påløper det et purregebyr på NOK 50,-. 6.2 Ved betalingsmislighold har Leverandøren rett til å sperre Kundekortet. Sperres Kundekortet påløper det et sperregebyr på NOK 500,- + mva. Dersom Leverandøren finner grunn til å åpne Kundekortet igjen etter at det har vært sperret påløper det et åpningsgebyr på NOK 500,-. 6.3 Ved betalingsmislighold forfaller alle fordringer Leverandøren har mot Kunden til øyeblikkelig betaling, herunder også purregebyr og sperregebyr som nevnt i klausul 6.1 og 6.2.
 7. BETALING 7.1 Betaling for kjøp av Produkter med Kundekort faktureres løpende i henhold til denne Avtalen. 7.2 Betaling med frigjørende virkning kan kun skje til Leverandørens konto. 7.3 Kunden har ikke rett til å motregne fordringer Leverandøren har mot Kunden under denne Avtalen med fordringer Kunden eller eventuelle tilknyttede rettssubjekt har mot Leverandøren under denne Avtalen eller for øvrig. 7.4 Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 (forsinkelsesrenteloven).
 8. RABATT 8.1 Haltbakk Express står fritt til å endre rabattgruppene når de måtte ønske.
 9. ANSVARSBEGRENSNING 9.1 Kunden skal holde Leverandøren skadesløs for skade på Kundens personell, herunder tap av liv. 9.2 Kunden skal holde Leverandøren skadesløs for tap og skade på fast eiendom og/eller løsøre, herunder motorer og maskiner, som inntrer på Leverandørens fyllestasjoner i forbindelse med bruk av disse eller som er forårsaket av Produktene.    9.3 Kunden skal holde Leverandøren skadesløs for Kundens indirekte tap. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til tapt omsetning, tapt profitt, tap som følge av forurensning og tapt produksjon. 9.4 I den utstrekning Leverandøren blir pålagt produktansvar overfor tredjemann er Kunden forpliktet til å holde Leverandøren skadesløs for slik skade og tap. 9.5 Leverandøren er ikke ansvarlig for skade dersom Kunden har oppbevart eller anvendt Produktene i strid med retningslinjer utarbeidet av Leverandøren, produsenten, og/eller offentlige påbud og forskrifter. 9.6 Leverandøren er ikke ansvarlig for skade og tap som skyldes mangler ved fyllestasjonene. 9.7 Leverandørens totale ansvar er i alle tilfeller begrenset til NOK 10,000,-.  9.8 Begrensningene i denne klausul 7 gjelder ikke dersom skade eller tap skyldes grov uaktsomhet eller forsett av Leverandørens ledende personell.
 10. FORCE MAJEURE 10.1 Dersom Leverandøren hindres i å innfri sine forpliktelser under denne Avtalen som følge av ekstraordinære omstendigheter som etter Leverandørens mening ligger utenfor dennes kontroll, fritas Leverandøren straks for sine forpliktelser under denne Avtalen inntil disse omstendighetene har opphørt. 10.2 Begge Parter kan med 30 dagers skriftlig varsel heve Avtalen. Dersom Avtalen heves av Kunden skal den likevel være i kraft frem til den dato Leverandøren har bekreftet skriftlig at alle Kundekort utstedt til Kunden er levert tilbake og alle Leverandørens krav mot Kunden i forbindelse med Avtalen er innfridd av Kunden.
 11. NORSK LOV 11.1 Denne Avtalen skal være underlagt norsk rett med Nordmøre tingrett som avtalt verneting.